„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Kolejny nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5473/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Termin składania wniosków: od 19 września 2022 r. do 3 października  2022 r.

Uchwała

ogłoszenie z załącznikami

załącznik nr 2 do ogłoszenia w wersji edytowalnej

UWAGA! W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o korzystanie z możliwości składania wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska). W takim przypadku za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Kopertę prosimy zaadresować w następujący sposób: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań z dopiskiem „Wniosek o przyznanie pomocy – drogi lokalne”. Publikujemy również tabelę zawierającą dane o wysokości dochodu podatkowego oraz mieszkańców gmin ze średnią dla województwa wielkopolskiego, która będzie stanowiła podstawę do naliczania punktów za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia.

 

Link do dokumentów aplikacyjnych:

Wniosek o przyznanie pomocy

Wzór umowy o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

Tabela – podstawowy dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca [dane do kryterium 1]