„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022


Uchwałą Nr 6501/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lista dotyczy naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w terminie od 19 września 2022 roku do 3 października 2022 roku.

Niniejsza aktualizacja listy umożliwi zawarcie umów z wnioskodawcami do 53 miejsca włącznie na liście. Pozostałe wnioski na zaktualizowanej liście będą procedowane zgodnie z zapisami § 2b ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.).

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6501/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Załącznik nr 1 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”