„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 29 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecna aktualizacja listy wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.), skutkującej zwiększeniem limitu środków dla województwa wielkopolskiego na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zmiana ta umożliwi rozpoczęcie kontroli administracyjnej wszystkich pozostałych wniosków oczekujących na uwolnienie limitu środków. Aktualizacja listy jest także konsekwencją zmian w kwotach pomocy wynikających z kontroli administracyjnej wniosków i umożliwi zawarcie umów do 63 miejsca włącznie. Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na zaktualizowanej liście od nr 64 do 77 będą podlegały sukcesywnie kontroli administracyjnej.

Uchwała nr 3490/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3490/2021 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

29 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3489/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 4/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 3489/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3489/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. – lista ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów KSOW

 

 

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – wydłużenie terminu oceny wniosków

W związku z trwającą oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, mając na względzie zapisy sformułowane w § 8 ust. 4 regulaminu konkursu, Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim informuje, że regulaminowy termin 75 dni, do którego zgodnie z §8 ust. 5 wspomnianego regulaminu, nie wlicza się czasu od momentu wezwania Partnera KSOW do uzupełnienia wniosku do momentu nadania/złożenia korekty tego wniosku, upływa 12 kwietnia 2021 r., jednakże z przyczyn związanych z trybem pracy wynikającym z ograniczeń spowodowanych wprowadzonym w kraju stanem pandemii, proces oceny wniosków zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2021 r. Do tego dnia planowane jest opublikowanie listy ocenionych operacji. Jednocześnie Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia dodatkowych ograniczeń w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na skutek działań mających związek z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19.

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy przez wnioskodawców, wskazując wnioski spełniające warunki przyznania pomocy. W dostępnym limicie środków mieszczą się operacje do 57 miejsca listy włącznie i z tymi wnioskodawcami zostaną podpisane umowy o przyznaniu pomocy. Pozostałe operacje oczekiwać będą na zwolnienie się środków. Podmioty ubiegające się  o przyznanie pomocy zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy, jeżeli nie zostaną wezwane do zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 3411/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3411/2021 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Konkurs „Sposób na Sukces”

Serdecznie zachęcamy do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, który organizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres wskazany w §6 ust. 7 Regulaminu Konkursu.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia, jak również inne potrzebne informacje znajdują się na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces.

Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:

  • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz
  • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.

W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:

  1. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz
  2. nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Samorząd Województwa zobowiązany będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.

W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla WPR w latach 2023-2027

W związku z zajęciem stanowiska przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027 poniżej link:

https://www.umww.pl/sejmik-o-wspolnej-polityce-rolnej

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy przez wnioskodawców, wskazując wnioski spełniające warunki przyznania pomocy. W dostępnym limicie środków mieszczą się operacje do 51 miejsca listy włącznie i z tymi wnioskodawcami zostaną podpisane umowy o przyznaniu pomocy. Pozostałe operacje oczekiwać będą na zwolnienie się środków. Podmioty ubiegające się  o przyznanie pomocy zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy, jeżeli nie zostaną wezwane do zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 3182/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3182/2021 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Szkolenie dla partnerów KSOW – konkurs nr 5/2021

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, zapraszamy do udziału w szkoleniu online poświęconemu zasadom konkursu i szczegółowym kwestiom związanym z ubieganiem się o pomoc finansową na realizację planowanych przedsięwzięć.

Szkolenie zorganizowane zostanie przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim w trzech terminach: 11 stycznia 2021 r., 13 stycznia 2021 r. oraz 15 stycznia 2021 r. za pośrednictwem platformy Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie na załączonym poniżej formularzu (do wypełnienia tylko w wersji elektronicznej), który należy przesłać na adres ksow@umww.pl w terminie do 8 stycznia do godziny 12.

Bezpośrednio przed szkoleniem, na adres mailowy wskazany w formularzu, zostanie Państwu wysłany link umożliwiający udział w szkoleniu. Prosimy również o zapoznanie z klauzulami informacyjnymi na temat przetwarzania danych osobowych zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.

Pismo zapraszające na szkolenie

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 29 grudnia  2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy przez wnioskodawców, wskazując wnioski spełniające warunki przyznania pomocy. W dostępnym limicie środków mieszczą się operacje do 49 miejsca listy włącznie i z tymi wnioskodawcami zostaną podpisane umowy o przyznaniu pomocy. Pozostałe operacje oczekiwać będą na zwolnienie się środków. Podmioty ubiegające się  o przyznanie pomocy zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy, jeżeli nie zostaną wezwane do zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 3094/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3094/2020 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”