„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Uchwałą Nr 908/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 8 punktów, zgodnie z § 11 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 ze zm.). W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, kolejność na liście została ustalona zgodnie zasadami określonymi w § 11 ust.5 rozporządzenia.

 

Kontroli administracyjnej podlegać będą wnioski w ilości ustalonej na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.). W związku z powyższym dalszej ocenie podlegać będą operacje znajdujące się do 44 miejsca włącznie na zatwierdzonej liście.

 

Uchwała Nr 908/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Informacje na temat rządowego programu “Dostępność Plus”

W związku z uruchomieniem rządowego programu „Dostępność Plus”, którego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, poniżej zamieszczamy pismo przewodnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazujące informacje o ww. programie.

Wdrożenie programu będzie polegało na poprawie dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. Wszelkie inwestycje powstające na obszarach wiejskich powinny uwzględniać koncepcję projektowania uniwersalnego, czyli projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Pismo MRiRW 

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

23 maja 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Aktualizacja listy wynika z ponownej oceny wniosku na podstawie rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Po zakończeniu kontroli administracyjnej potwierdzono spełnienie warunków przyznania pomocy i zakwalifikowanie operacji do finansowania.

 

Korekta zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, dla których

wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 15 do 30 marca 2018 r.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Korekta listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Uchwałą Nr 734/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął korektę zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano na zaktualizowanej liście wnioskowaną kwotę pomocy dla Gminy Kobyla Góra, Gminy Blizanów oraz Gminy Lisków.

Korekta zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, dla których wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 16 do 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Uchwałą Nr 692/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana wynikała z przeprowadzonej ponownej weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji przez operację uwzględnioną po wyroku sądowym. Po zakończeniu kontroli administracyjnej wniosku potwierdzono spełnienie warunków przyznania pomocy i zakwalifikowanie operacji do finansowania.

Korekta zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, dla których wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 16 do 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała

załącznik do uchwały

Szkolenie dotyczące naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W dniu 30 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020.

Licznie zgromadzeni na sali przedstawiciele gmin i powiatów zainteresowanych  możliwością ubiegania się o wsparcie na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych mieli możliwość wysłuchania informacji na temat przepisów regulujących warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy czy uregulowań zawartych w formularzu umowy o przyznaniu pomocy. Zapoznali się także z przepisami dotyczącymi wyboru wykonawców zadań czy najczęściej występujących uchybieniach przy rozliczaniu operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” można składać w terminie od 06 do 20 maja 2019 roku.

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze szkolenia:

  1. Prezentacja – warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej
  2. Prezentacja – omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy
  3. Prezentacja – omówienie formularza umowy o przyznaniu pomocy
  4. Prezentacja – zasady wyboru wykonawców operacji
  5. Prezentacja – najczęstsze uchybienia przy rozliczaniu operacji

 

Dane dotyczące dochodów gmin i powiatów województwa wielkopolskiego w 2017 roku – nabór wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego udostępnia dane Ministerstwa Finansów oraz GUS (Bank Danych Lokalnych) dotyczące dochodów gmin i powiatów województwa wielkopolskiego w 2017 roku, które posłużą do wyliczenia ilości przyznanych punktów [nabór wniosków od 06 do 20 maja 2019 r.] na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 

1) Dochody własne oraz wysokość subwencji dla gmin z województwa wielkopolskiego w 2017 roku – pobierz

2) Dochody własne oraz wysokość subwencji dla powiatów z województwa wielkopolskiego w 2017 roku  – pobierz

 

Zgodnie z brzmieniem pierwszego kryterium wyboru operacji z Rozporządzenia MRiRW z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” [art. 11 ust. 1 pkt. 1] w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  operacja uzyska 3 punkty jeżeli dochód:

a)       gminy lub powiatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317), pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej,

b)       związku międzygminnego lub związku powiatów obliczony jako średnia arytmetyczna dochodów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład tego związku obliczonych zgodnie z lit. a

 

– jest niższy od średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie pomniejszonego o sumę wpłat tych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i powiększonego o sumę przysługujących tym jednostkom samorządu terytorialnego części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej.

 

 

Zatwierdzona lista ocenionych operacji partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019

18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 634/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 4/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 634/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 6 maja do 20 maja 2019 r.

uchwała

ogłoszenie

załącznik nr 1 do ogłoszenia

załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

UWAGA:

„W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania (v 2z), w sekcji VI. Informacja o załącznikach w pkt: 10.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Uwaga: Nie dostarczenie ww. dokumentów we wskazanych przypadkach, nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.”

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik-nr 2 do umowy -Wykaz-działek

Załącznik-nr-3_Kary-admin._-przed-23.05.2018-r

Załącznik-nr-4_Kary-admin.-_od-23.05.2018-r

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnychw ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20144-2020

– Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020