„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Przedstawiciele LGD do składu Podkomitetu ds. RLKS

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w związku z podjętą uchwałą nr 4/2023 Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 21 grudnia 2023 r., w tym wydanymi na jej podstawie rekomendacjami zarządom województw, w których wdrażany jest wielofunduszowy instrument RLKS, a dotyczącymi wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD) do składu Podkomitetu, zobowiązał Zarząd Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD do przeprowadzenia procesu wyboru dwóch przedstawicieli spośród 30 wielkopolskich LGD i poinformowania o wynikach.

Pismem z 15 lutego 2024 r. Wielkopolska Sieć LGD przekazała informacje o przebiegu i wynikach postępowania w sprawie wyłonienia przedstawicieli LGD do Podkomitetu ds. RLKS. Za pośrednictwem dostępnych środków przekazu LGD zostały zawiadomione przez ww. podmiot o możliwości zgłaszania kandydatów wraz z przekazaniem stosownych rekomendacji i wyznaczeniem terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Ostatecznie wpłynęły dwa zgłoszenia, tj.:

– Pana Sebastiana Ryfy – Kierownika biura Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”,

– Pani Karoliny Miarki – Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy.

Kandydatury te zaakceptował Zarząd Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD z poszanowaniem zasad, jakie wskazano w załączniku do uchwały nr 4/2023 Podkomitetu ds. RLKS.

O powyższym rozstrzygnięciu powiadomiono Przewodniczącego Podkomitetu ds. RLKS, jak również wszystkie LGD, których strategie zostały wybrane do dofinansowania na terenie Wielkopolski.

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 7931/2024 z dnia  15 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  finansowanych  ze środków  Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. Lista dotyczy naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w terminie od 1 do 15 kwietnia 2022 roku.

Niniejsza zmiana listy wynika z  aktualizacji danych po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków znajdujących się na pozycji od nr 53 do nr 58. Umowy o przyznaniu pomocy będą zawierane w miarę dostępności środków.

Do pobrania:

Uchwała Nr 7931/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7931/2024 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

Uchwała nr 7892/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.02.2024 r.

Regulamin konkursu

Metryczka (PDF)

Metryczka (doc)

Oświadczenie uczestnika konkursu

 

Wybór przedstawicieli LGD do Podkomitetu do spraw RLKS przy MFiPR

Powołany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  Podkomitet ds. RLKS  uchwałą nr 4/2023 z dnia 21.12.2023 r. wydał zarządom województw rekomendacje dotyczące wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania [LGD] do składu Podkomitetu. Zgodnie z rekomendacją  Podkomitetu skład Podkomitetu zostanie uzupełniony o przedstawicieli LGD z każdego województwa, w którym wdrażany jest wielofunduszowy instrument RLKS. LGD z każdego z ww. województw wyłaniają ze swojego grona po dwóch przedstawicieli. Zadaniem wybranych przedstawicieli LGD będzie reprezentowanie całego środowiska LGD z danego województwa. Podkomitet do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność rekomenduje aby  właściwy Urząd Marszałkowski (UM) zorganizował proces wyłonienia dwóch przedstawicieli LGD do składu Podkomitetu z terenu danego województwa. Proces ten powinien zakończyć się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od podpisania ostatniej umowy ramowej z LGD tj. do 25 lutego 2024 roku. Przedstawiciele LGD powinni zostać wybrani z udziałem wszystkich LGD, których strategie wybrano do dofinansowania w danym województwie. Wybór przedstawicieli LGD powinien odzwierciedlać regionalne zróżnicowanie LGD, np. uwzględniać LGD miejskie lub wiejsko-miejskie, jeśli takie funkcjonują na terenie danego województwa, LGD mające już doświadczenie z perspektywy finansowej 2014-2020 i nowopowstałe LGD.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązał Zarząd Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD do przeprowadzenia procesu wyłonienia dwóch przedstawicieli spośród 30 wielkopolskich LGD oraz poinformowania o wynikach.

Do pobrania:

Uchwała nr 4/2023 Podkomitetu do spraw RLKS z dnia 21.12.2023 r.

Załącznik do Uchwały nr 4/2023 Podkomitetu do spraw RLKS z dnia 21.12.2023 r. – rekomendacje

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Gminy

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 stycznia 2024 r. podjął uchwałę nr 7794/2024 w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” na zakres określony w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono w dniach od 8 do 22 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z § 10a ust. 9 pkt 2) ww. rozporządzenia, pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej  5 punktów. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, kolejność na liście została ustalona zgodnie zasadami określonymi w § 10a ust. 8 rozporządzenia.

Wysokość środków w ramach limitu dla Województwa Wielkopolskiego, określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 wynosi 7 047 168 euro, co w przeliczeniu według kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w miesiącu grudniu (kurs euro 4,3355) limit ten wynosi  30 552 996,86 zł.

W związku z powyższym wszystkie wnioski znajdujące się na liście będą podlegać dalszej ocenie pod kątem spełnienia warunków przyznania pomocy.

 

Do pobrania:

Uchwała ZWW nr 7794/2024

Załącznik do uchwały ZWW nr 7794/2024 – Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

 

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 7719/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niniejsza aktualizacja listy wynika z uchylenia aktu odmowy przyznania pomocy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie ze skargi Gminy Nekla.

 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7719/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku

Załącznik nr 1 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

LSR-y zatwierdzone do realizacji w latach 2023-2027

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 7557/2023 zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W Wielkopolsce będzie realizowanych 30  lokalnych strategii rozwoju na obszarze prawie całego województwa. Strategie będą finansowane z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała ZWW nr 7557/2023 z 7.12.2023 r.

Załącznik do uchwały nr 7557/2023 – Lista wybranych LSR

Komisja wybrała LSR-y

Komisja  do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w dniu 5 grudnia 2023 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W Wielkopolsce wszystkie 30 lokalnych strategii spełniło warunki dostępu a także nie wystąpił konflikt obszarowy z innymi strategiami. Lista LSR wybranych do realizacji w latach 2023-2027 znajduje się w poniższej uchwale.

Uchwała Komisji ds. wyboru LSR z 5 grudnia 2023 roku

MRiRW potwierdziło limit środków EFRROW dla Wielkopolski w ramach interwencji LEADER

W dniu 4 grudnia 2023 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił wysokość środków dla Wielkopolski na komponent wdrażanie LSR oraz na komponent zarządzanie LSR w ramach Planu Strategicznego  WPR na lata 2023-2027. Łącznie limit ten wynosi: 78 425 000 euro, czyli 100% środków przewidzianych w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór LSR.

Pismo MRiRW z dnia 4 grudnia 2023 roku

Załącznik do pisma – lista LSR z ustaloną wysokością środków

Konkurs na wybór LSR – aktualizacja załącznika nr 4 Regulaminu konkursu na wybór LSR w zakresie podziału środków z EFRROW oraz stawek EFS+ i EFRR

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30.11.2023 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 6297/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Niniejsza uchwała jest konsekwencją pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2023 r., które przekazało do stosowania zaktualizowaną treść załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w zakresie zmiany trybu podziału środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją określoną w  sekcji J załącznika nr 4  do Regulaminu konkursu na wybór LSR po weryfikacji spełnienia warunków wyboru  Zarząd Województwa Wielkopolskiego proporcjonalnie obniżył kwoty w LSR na komponent wdrażanie LSR, aby limit dostępnych środków był wystarczający do wyboru wszystkich LSR spełniających warunki wyboru.

 

Uchwała nr 7526/2023 z dnia 30.11.2023 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7526/2023 z dnia 30.11.2023 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7526/2023 z dnia 30.11.2023 roku