„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Nowa usługa – Program Dostępność Plus


Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację rządowego programu Dostępność Plus, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, zapewniającą im dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19.
Dodatkowo na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby, dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomiony został tłumacz polskiego języka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMiŻŚ działań związanych z wdrażanym Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej i stosowne do potrzeb korzystanie z usług.