AKTUALIZACJA WZORÓW WOD I WOP I INSTRUKCJI ICH WYPEŁNIANIA W RAMACH DZIAŁANIA „REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” W RAMACH PRIORYTETU 4


Szanowni Państwo,
w związku z dokonaną poprawką w formularzu wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność wraz z instrukcją, polegającą na: uproszczeniu weryfikacji wpływu operacji na środowisko oraz aktualizacją wniosku o dofinansowanie w części B.V Plan finansowy operacji pkt 4, uprzejmie informuję iż na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4
znajdują się zaktualizowane wzory:
1) wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania,
2) wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania.
Formularz wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Skip to content