DOPRECYZOWANE ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW


Publikujemy wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, przedłużające okres zawieszenia sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, które powstały w wyniku trwania pandemii COVID – 19 do dnia 30 czerwca 2021 r.
Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo przekazało do stosowania zaktualizowany dokument określający  Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze, dostosowane do ww. wytycznych oraz uwzględniające doprecyzowania wynikające z audytu Instytucji Audytowej oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany Zasad… dotyczą:
1) Dodano rozdział 5. Zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19, uwzględniający wydane w tym zakresie wytyczne;
2) Zgodnie z sugestią Instytucji Audytowej doprecyzowano, że Zasad… nie stosuje się do zamówień udzielonych po dwukrotnym nieskutecznym spełnienie procedury, o której mowa w rozdziale 2, pkt 1 lub 2 albo po zamieszczeniu zapytania ofertowego na dedykowanym portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl po którym Beneficjent nie otrzymał ani jednej ważnej oferty, o ile warunki ujęte w zapytaniu ofertowym nie zostaną zmienione w istotny sposób;
3) Zgodnie z sugestią Instytucji Audytowej doprecyzowano zdanie dotyczące wyjątków od stosowania Zasad…, poprzez bezpośrednie odniesienie, że obowiązek opisania i udokumentowania powodów zastosowania wyjątku od stosowania Zasad… odnosi się jedynie do rozdziału 3 i stanowi katalog zamknięty;
4) Doprecyzowano niedookreślony wcześniej tryb postępowania w przypadku zastosowania trybu przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym określonych w przepisach o zamówieniach publicznych poprzez odniesienie, że w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, zamówienie będzie oceniane zgodnie z procedurami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
5) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.) zmieniono odniesienia w Zasadach…; poprzez odwołanie do przepisów o zamówieniach publicznych, zamiast określonych przepisów ustawy;
6) Poprawiono błędną numerację w Rozdziale 4. Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014-2020;
7) Zmieniono logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
8) Znowelizowano publikator ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Doprecyzowane zasady konkurencyjności

Dokument zawierający zaktualizowane wytyczne znajdą Państwo również w zakładce „Inne dokumenty”, która znajduje się na stronie głównej.

Skip to content