NOWA WERSJA ZASAD KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PO „RYBACTWO I MORZE”


Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało nową wersję Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersja z 23 czerwca br.). Dokument stanowi doprecyzowanie Zasad… z dnia 16 września 2019 r., zmienionych 15 lutego 2021 r. i ma zastosowanie do umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30 września 2019 r. Przyjęte w ramach PO RYBY 2014-2020 Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” stanowią wymagania dla Beneficjentów w zakresie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości, bezstronności i obiektywizmu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zmieniono odniesienia w Zasadach… poprzez odwołanie do przepisów o zamówieniach publicznych, zamiast określonych przepisów ustawy lub trybów przeprowadzania zamówień. Ponadto, w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych doprecyzowano, że warunki dotyczące udzielania zamówień podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo obowiązują w ramach wszystkich zamówień przeprowadzanych w ramach PO „Rybactwo i Morze”.

Skip to content