„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Operacje realizowane ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Działanie przyczyniać się ma do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Beneficjenci:

 • gmina;
 • związek międzygminny;
 • powiat;
 • związek powiatów.

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie dotyczy budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni drogi;
 • koszty budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 • podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli beneficjent nie możne go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż koszty kwalifikowalne powinny być m.in.:

 • poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
 • nabyte zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania, z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań;
 • w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 • uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo z zastosowaniem do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

Naruszenie ww. zasad przez beneficjentów może skutkować brakiem refundacji całości lub części kosztów realizacji operacji.

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność

Informujemy, iż każdy  z Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej).
W celu uzyskania interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT należy wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na formularzu ORD-IN (art. 14b §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej [Dz. U. z 2015r. poz. 613
z późn. zm.]).
Biorąc pod uwagę, że czas oczekiwania na uzyskanie ww. dokumentu może być znaczący, proponuje się złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeżeli interpretacja indywidualna została złożona na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, nie należy jej załączać do wniosku o płatność.

Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • będzie realizowana w miejscowości, należącej do:
  –    gminy wiejskiej lub
  –    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  –    gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;
 • będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym termin złożenia wniosku o płatność dla operacji 1-etapowej wynosi maksymalnie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast w przypadku 2-etapowej operacji maksymalnie 36 miesięcy;
 • będzie uwzględniona w dokumencie planistycznym, a także będzie spójna z dokumentem strategicznym;
 • będzie uwzględniona w planie finansowym podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie później niż w dniu zawarcia umowy;
 • suma kosztów kwalifikowalnych operacji nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem tj. 5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta;
 • będzie łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną;
 • w przypadku gdy koszty kwalifikowalne operacji dotyczą drogi wewnętrznej droga ta w wyniku realizacji inwestycji stanie się drogą publiczną;
 • nie będzie możliwa do realizacji bez udziału środków publicznych;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”..