„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zarządzanie zasobami wodnymi


Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2022. poz. 1519 z późn. zm.), samorządy województw wdrażać będą działanie, gdzie pomoc przyznawania będzie w zakresie:

a)budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych – zakres dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

b) budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących – zakres dla gmin.

 

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż:

a) 10 000 000 zł na operację – w przypadku realizacji operacji w zakresie, dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

b) 500 000 zł na operację – w przypadku realizacji operacji w zakresie dla gmin.

Beneficjenci:

a) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

b) Gminy

Pomoc przyznaje się na operację:

 1. której koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego;
 2. dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa;
 3. która będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;
 4. której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 5. która będzie realizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub takiej, do której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania na cele operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem;
 6. dla której określono obszar oddziaływania na grunty rolne;
 7. która jest zgodna z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju operacji;
 8. która obejmuje inwestycję wynikającą z dokumentów mających przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej “ustawą”, w zakresie wpływu tej inwestycji na środowisko, w tym na grunty rolne, zasoby wodne oraz retencję wody (w przypadku realizacji operacji przez PGW WP), przy czym za inwestycję pozytywnie zaopiniowaną przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy, w zakresie jej wpływu na środowisko uznaje się inwestycję, której ten organ przyznał co najmniej 7 punktów podczas jej opiniowania, mogąc jej przyznać nie więcej niż 13 punktów;
 9. która będzie realizowana na obszarze należącym do:
 10. gminy wiejskiej lub
 11. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub
 12. gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców (w przypadku realizacji operacji przez Gminy).

Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. , bezpośrednio związane z przygotowaniem operacji,
 2. budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych, w szczególności zbiorników wodnych lub jazów – w przypadku realizacji operacji przez PGW WP,
 3. kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód, – w przypadku realizacji operacji przez PGW WP,
 4. zakupu i montażu urządzeń służących do pomiaru stanów wód, – w przypadku realizacji operacji przez PGW WP,
 5. zakupu usług budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji operacji,
 6. zakupu gruntów w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji,
 7. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., który nie jest możliwy do odzyskania przez beneficjenta w związku z realizacją operacji,
 8. budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m albo budowy lub przebudowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania takich zbiorników – w przypadku realizacji operacji przez Gminy,

– które są uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż:

a) 10 000 000 zł na operację – w przypadku realizacji operacji przez PGW WP;

b) 500 000 zł na operację – w przypadku realizacji operacji przez Gminy.

Dokładne warunki przyznania pomocy określa:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1519);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2023 r., poz. 1299);

Skip to content