„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Płatności

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w trosce o rzetelną i terminową ocenę przekazanych dokumentów, kontakty telefoniczne z pracownikami Oddziału Wdrażania i Umów oraz Oddziału Płatności będą możliwe codziennie w godzinach 8:00-9:00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu telefony nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy prawa oraz procedury związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 nie dopuszczają możliwości opiniowania oraz pisemnej konsultacji uzupełnień przed ich złożeniem do Samorządu Województwa. Zakres uzupełnień każdorazowo wskazywany jest w piśmie, natomiast wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Prosimy zatem nie przesyłać mailem projektów uzupełnień do wcześniejszej akceptacji. Dodatkowo informujemy, że konsultacji w zakresie wypełniania wniosków udziela biuro LGD, która przeprowadziła nabór wniosków. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Kierownik
Lidia Rajewicz
tel. 061 626 60 81
e-mail: lidia.rajewicz@umww.pl
pokój 456

Henryk Kaźmierczak
tel. 061 626 60 20
e-mail: Henryk.kazmierczak@umww.pl
p. 468

Natalia Sadowska
tel. 061 626 60 08
e-mail: natalia.sadowska@umww.pl
pokój 473

Patrycja Kosicka
tel. 061 626 60 68
e-mail: patrycja.kosicka@umww.pl
pok. 468

Rafał Mikuła
tel. 061 626 60 27
e-mail: rafal.mikula@umww.pl
pok. 470

Joanna Grzelka
tel. 061 626 60 22
e-mail: joanna.grzelka@umww.pl
pok. 473

Lucyna Czajkowska-Gruszczyńska
tel. 061 626 60 13
e-mail: lucyna.czajkowska@umww.pl
pok. 463

Justyna Łykowska-Horożaniecka
tel. 061 626 60 49
e-mail:justyna.lykowska-horozaniecka@umww.pl
pok. 465

Magdalena Jakubowska
tel. 061 626 60 75
e-mail: magdalena.jakubowska@umww.pl
pok. 465

Sonia Augustyniak
tel. 061 626 60 21
e-mail: sonia.augustyniak@umww.pl
pok. 473

Do zakresu działania Oddziału należy:

  1. dokonywanie  kontroli  administracyjnej  wniosków  o  płatność  w  ramach  wdrażanych Programów,
  2. przygotowywanie oraz przekazywanie do Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłat środków dla beneficjentów,
  3. wykrywanie, rozpatrywanie i stwierdzanie nieprawidłowości,
  4. informowanie beneficjentów o trybie i zasadach przyjmowania wniosków o płatność,
  5. prowadzenie  szkoleń  dla  beneficjentów  w  zakresie  zasad  sporządzania  wniosku o płatność,
  6. realizacja pozostałych czynności wynikających z procedur wdrażanych Programów,
  7. zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,