„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)


Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

„Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” (*.pdf 208,88 kB)

„Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – uzupełnienie informacji zawartych w poradniku” (.pdf 296,35 kB)

Obszar objęty LSR w ramach RLKS – podstawowe zasady (.pdf 349 kB)

Poradnik (wydanie III) dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (.pdf 867,44 kB)

 

Pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020:
Komisja wybierająca (.pdf 122,14 kB)

Koszty bieżące (.pdf 95,96 kB)

Koszty kwalifikowalne (.pdf 95,54 kB)

Kwestie proceduralne (.pdf 112,58 kB)

Kwestie rybackie (.pdf 117,81 kB)

Ocena oddziaływania na środowisko (.pdf 92,15 kB)

Operacje własne (.pdf 99,83 kB)

Parytety (.pdf 145,42 kB)

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (.pdf 132,79 kB)

Projekty grantowe (.pdf 181,14 kB)

Projekty współpracy (.pdf 123,91 kB)

Rejestr interesów (.pdf 94,02 kB)

Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy (.pdf 86,2 kB)


Ustalenie kwoty wsparcia (.pdf 103,88 kB)

Uzupełnienie wniosku o wybór LSR (.pdf 140,89 kB)

Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru (.pdf 165,59 kB)

Zaliczki i pożyczki (.pdf 99,89 kB)

Zapisy w LSR. Aktualizacja LSR i wskaźników (.pdf 113,74 kB)

Inne (.pdf 76,9 kB)

Nowe pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego,
kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (06.11.2015)

Skip to content