„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Oddział Wdrażania i Umów


Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w trosce o rzetelną i terminową ocenę przekazanych dokumentów, kontakty telefoniczne z pracownikami Oddziału Wdrażania i Umów oraz Oddziału Płatności będą możliwe codziennie w godzinach 8:00-9:00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu telefony nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy prawa oraz procedury związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 nie dopuszczają możliwości opiniowania oraz pisemnej konsultacji uzupełnień przed ich złożeniem do Samorządu Województwa. Zakres uzupełnień każdorazowo wskazywany jest w piśmie, natomiast wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Prosimy zatem nie przesyłać mailem projektów uzupełnień do wcześniejszej akceptacji. Dodatkowo informujemy, że konsultacji w zakresie wypełniania wniosków udziela biuro LGD, która przeprowadziła nabór wniosków. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
 
Kierownik
Łukasz Poznaniak
tel. 061 626 60 41
E-mail: lukasz.poznaniak@umww.pl
pok. 451

 

Przemysław Grzelak 
tel. 061 62 66 011
e-mail: przemyslaw.grzelak@umww.pl
pokój 453

Joanna Pająk
tel. 061 62 66 079
e-mail: joanna.pajak@umww.pl
pokój 453

Ewelina Baczyńska
tel. 061 62 66 026
e-mail: ewelina.baczynska@umww.pl
pokój 453

Marcin Pilarczyk 
tel. 061 626 60 35
e-mail: marcin.pilarczyk@umww.pl
pok. 452

Lucyna Sobczak
tel: 061 626 60 67
e-mail: lucyna.sobczak@umww.pl
pokój 452

Michał Chwiałkowski
tel. 061 62 66 095
e-mail: michal.chwialkowski@umww.pl
pokój 452

Natalia Synoracka
tel. 061 62 66 037
e-mail: natalia.synoracka@umww.pl
pokój 450

Agnieszka Gałdyn
tel: 061 626 60 56
e-mail: agnieszka.dederek@umww.pl
pokój 450

Jędrzej Szczerbal
tel: 061 626 60 93
e-mail: jedrzej.szczerbal@umww.pl
pokój 450

Maciej Marszałek
tel. 061 626 60 42
e-mail: maciej.marszalek@umww.pl
pok. 450

 

 

Do zakresu działania Oddziału należy:

 1. informowanie potencjalnych beneficjentów o wdrażanych Programach oraz o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tych Programów,
 2. przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 3. przeprowadzanie kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 4. przygotowywanie projektów list rankingowych,
 5. przygotowanie projektów umów, aneksów do umów lub decyzji dotyczących przyznania pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 6. informowanie o odmowie przyznania pomocy w ramach realizowanych Programów,
 7. przeprowadzenie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 8. rozpatrywanie nieprawidłowości przekazanych przez inne komórki organizacyjne Departamentu,
 9. rozpatrywanie odwołań odnoszących się do sposobu rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy,
 10. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy,
 11. nadzorowanie przeprowadzanych kontroli prawidłowości realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju,
 12. obsługa systemów informatycznych dedykowanych wdrażanym Programom,
 13. realizacja pozostałych czynności wynikających z procedur wdrażanych Programów,
 14. zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
 15. współpraca z pozostałymi Oddziałami Departamentu w zakresie przygotowywania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań, informacji i raportów oraz aktualnych informacji na prowadzone strony internetowe,
 16. przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.
Skip to content