„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wsparcie przygotowawcze


Nazwa poddziałania.
Wsparcie przygotowawcze.

Kod działania.
19.1

Opis operacji.
Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

Rodzaj wsparcia.
Pomoc ma formę płatności ryczałtowej. Wsparcie przygotowawcze może być wypłacone pod warunkiem zakończenia realizacji operacji w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013. Warunkiem wypłaty ostatniej raty pomocy jest złożenie wraz z ostatnim wnioskiem o płatność projektu LSR spełniającego kryteria dostępu do wyboru LSR.

Beneficjenci.
Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST.

Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.

Warunki kwalifikowalności.
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, jeżeli:

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru.
Nie ustala się. Pomoc zostanie przyznana wszystkim wnioskodawcom, którzy spełnią warunki kwalifikowalności.

Kwoty i stawki wsparcia.
Wysokość wsparcia wynosi 110 tys. zł dla obszaru od 30 do 60 tys. mieszkańców, 132 tys. zł dla obszaru od 60 do 100 tys. mieszkańców oraz 154 tys. zł dla obszaru powyżej 100 tys. mieszkańców. Wsparcie finansowe w formie zryczałtowanej płatności.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content