„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów


W ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 3A Programu tj. lepszego zintegrowania głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.

Beneficjenci:

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.
Koszty kwalifikowalne obejmują:

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Limit wynosi 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Przyznawana jest w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji powinny być nabywane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – jeśli dotyczy.

Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana, jeśli operacja:

Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji powinny być nabywane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – jeśli dotyczy.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content