„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


Kierownik Oddziału
Adrian Kapuściński
tel. 061 626 60 39
e-mail: adrian.kapuscinski@umww.pl
pok. 446

Eliza Klósak
tel. 061 626 60 34
e-mail: eliza.klosak@umww.pl
pok. 446

Magdalena Jankowiak
tel. 061 626 60 48
e-mail: magdalena.jankowiak@umww.pl
pokój 446

Katarzyna Rękas 
tel. 061 626 60 36
e-mail: katarzyna.rekas@umww.pl
pokój 446

Kinga Smólczyńska-Śnieć
tel. 061 626 60 09
e-mail: kinga.smolczynska-sniec@umww.pl
pokój 446

 

Oddział realizuje następujące zadania:

a) prowadzenie jednostki regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
b) tworzenie i realizacja Planów Operacyjnych KSOW, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
c) zbieranie,   analiza   i   rozpowszechnianie   informacji   na   temat   wsparcia   obszarów wiejskich wraz z promocją dobrych praktyk,
d) współpraca ponadregionalna w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
e) prowadzenie subdomeny internetowej jednostki regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
f) sporządzanie  wniosków  o  przyznanie środków  Pomocy  Technicznej  oraz  wniosków o płatność w ramach realizowanych Programów,
g) prowadzenie  planu  finansowego  i  harmonogramu  realizacji  wydatków  w  ramach Pomocy Technicznej wdrażanych Programów,
h) zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
i) planowanie   budżetu,   sporządzanie   harmonogramów   wydatków,   zapotrzebowań składanych  na środki  finansowe  do  Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
j) promocja i informacja w ramach wdrażanych Programów w zakresie:
– organizowania konferencji i seminariów informacyjno – promocyjnych,
– współpracy  z  wydawnictwami,  innymi  podmiotami  w  zakresie  publikacji materiałów informacyjno – promocyjnych,
– współpracy  z  mediami  na  poziomie  regionalnym  i  lokalnym  w  zakresie udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
– promocji Programów podczas lokalnych i regionalnych imprez,
k) zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
l) współpraca  z  pozostałymi  Oddziałami  Departamentu  w zakresie  przygotowywania danych   niezbędnych   do   sporządzania   sprawozdań,   informacji   i   raportów   oraz aktualnych informacji na prowadzone strony internetowe,
m) przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.

Skip to content