„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania


Dnia 9 listopada br. zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1839).

Zakres wsparcia

Zgodnie z § 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1839) pomoc jest przyznawana na operację polegające na przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320),zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, w zakresie:

 1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 2. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”;
 3. zachowania dziedzictwa lokalnego;
 4. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 5. promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19rozporządzenia nr 1303/2013, zwaną dalej „LSR”, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
 6. stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Beneficjenci:

LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Kryteria wyboru:

Jednolite dla całego kraju opiniowane przez Komitet Monitorujący.

Rodzaj wsparcia:

Zgodnie z § 8 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1839) pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. W przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy:
  • najem sprzętu lub pomieszczeń,
  • zakup usług
 2. W przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy:
  • ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej „kosztami ogólnymi”,
  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • zakupu lub rozwoju oprogramowania oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, sprzętu lub nieruchomości,
  • zakupu nowych maszyn, wyposażenia lub sprzętu, a w przypadku operacji w zakresie określonym w §2 pkt 3 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiącego eksponaty,
  • zakupu rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów,
  • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)), związanych z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także inne koszty ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób.

Intensywność pomocy:

100 % kosztów kwalifikowalnych operacji

Wsparcie:

Zgodnie z § 7  pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1839) pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności na poddziałanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków.

Całkowity planowany koszt jednego projektu między terytorialnego wynosi minimum 50 tyś. zł.

Skip to content