„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji


Nazwa poddziałania:
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Kod działania:
19.4

Opis rodzaju operacji:
Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR. Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR). Wsparcie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej, zgodnie z zasadą partycypacyjności, w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę rozliczenia ryczałtowego.

Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.

Warunki kwalifikowalności
Wybór do realizacji i finansowania ze środków Programu LSR, opracowanej przez LGD. Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD, których LSR wspierane są ze środków EFRROW, zgodnie z decyzją o wyborze LSR. Wsparcie nie może być łączone ze wsparciem kosztów bieżących i aktywizacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.

Kryteria wyboru:
Nie ustala się.

Kwoty i stawki wsparcia
Kwota i wielkość wsparcia w formie zryczałtowanej nie została jeszcze określona.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content