„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Operacje realizowane ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Działanie przyczyniać się ma do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Beneficjenci:

 • gmina;
 • związek międzygminny;
 • powiat;
 • związek powiatów.

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie dotyczy budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub przebudowy drogi;
 • koszty budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 • podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli beneficjent nie może go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż koszty kwalifikowalne powinny być m.in.:

 • poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
 • nabyte zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania, z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań;
 • w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 • uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo z zastosowaniem do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

Naruszenie ww. zasad przez beneficjentów może skutkować brakiem refundacji całości lub części kosztów realizacji operacji.

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Ponadto pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.

w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej)

Informujemy, iż każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania VAT formularz ORD-IN, art. 14 b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę, że czas oczekiwania na uzyskanie ww. dokumentu może być znaczący, proponuje się złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie uzyskał jeszcze ww. dokumentu dopuszcza się możliwość jego złożenia na etapie rozliczania operacji. Należy wówczas przedstawić kopię wysłanego formularza ORD-IN.

Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • będzie realizowana w miejscowości, należącej do:
  –    gminy wiejskiej lub
  –    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  –    gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;
 • będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym termin złożenia wniosku o płatność dla operacji 1-etapowej wynosi maksymalnie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast w przypadku 2-etapowej operacji maksymalnie 36 miesięcy;
 • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane;
 • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 • suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem tj. 5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta;
 • będzie łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną;
 • w przypadku gdy koszty kwalifikowalne operacji dotyczą drogi wewnętrznej droga ta w wyniku realizacji inwestycji stanie się drogą publiczną;
 • nie będzie możliwa do realizacji bez udziału środków publicznych;
 • będzie posiadać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.