„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych


Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Operacje realizowane ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Działanie przyczyniać się ma do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Beneficjenci:

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie dotyczy budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż koszty kwalifikowalne powinny być m.in.:

Naruszenie ww. zasad przez beneficjentów może skutkować brakiem refundacji całości lub części kosztów realizacji operacji.

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Ponadto pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.

w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej)

Informujemy, iż każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania VAT formularz ORD-IN, art. 14 b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę, że czas oczekiwania na uzyskanie ww. dokumentu może być znaczący, proponuje się złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie uzyskał jeszcze ww. dokumentu dopuszcza się możliwość jego złożenia na etapie rozliczania operacji. Należy wówczas przedstawić kopię wysłanego formularza ORD-IN.

Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Skip to content