„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Odział Koordynacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczności


Kierownik
Barbara Pryczek-Socha
tel. 061 62 66 086
e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl
pokój 451

Katarzyna Makowska
tel. 061 626 60 66
e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl
pok. 442

Monika Tarnowska
tel. 061 626 6012
e-mail: monika.tarnowska@umww.pl
pokój 442

Magdalena Czernecka 
tel. 061 62 66 097
e-mail: magdalena.czernecka@umww.pl
pokój 442

Sylwia Fryszka
tel: 061 626 60 73
e-mail: sylwia.fryszka@umww.pl
pokój 442

Joanna Freudenreich
tel: 061 626 60 15
e-mail: joanna.freudenreich@umww.pl
pokój 455

Przemysław Kujawa
tel. 061 626 60 60
e-mail: przemyslaw.kujawa@umww.pl
pok. 455

Do zakresu działania Oddziału należy:

a) prowadzenie czynności w zakresie realizacji poprawności zobowiązań wynikających z umów ramowych,
b) prowadzenie czynności w zakresie zatwierdzania dokumentów dotyczących przeprowadzania wyboru operacji przez LGD oraz późniejszej zmiany ich treści,
c) uzgadnianiem naborów oraz weryfikacją dokumentacji potwierdzającej dokonanie wyboru operacji,
d) przeprowadzanie kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażanego Programu,
e) przygotowanie projektów umów i aneksów do umów dotyczących przyznania pomocy w ramach wdrażanego Programu,
f) informowanie o odmowie przyznania pomocy w ramach realizowanego Programu,
g) prowadzenie szkoleń w zakresie realizowanych działań,
h) zatwierdzaniem opracowanego przez LGD programu naprawczego w przypadku uzyskania negatywnego wyniku oceny efektywności realizacji LSR,
i) wyznaczanie terminu i przeprowadzenia oceny efektywności realizacji LSR,
j) dokonywanie oceny racjonalności harmonogramu realizacji planu komunikacji,
k) dokonywanie oceny zmian umowy ramowej, o które wnioskuje LGD, biorąc pod uwagę racjonalność i zasadność tych zmian,
l) rozpatrywaniem protestów od oceny organu decyzyjnego LGD,
ł) nadzorowanie przeprowadzanych kontroli prawidłowości realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju,
m) nadzór nad wprowadzeniem przez LGD danych do systemów informatycznych,
n) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
o) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie wdrażania instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie wielkopolskim,
p) prowadzenie czynności w zakresie poprawności realizacji zobowiązań wynikających z umów dotyczących wsparcia kosztów zarządzania LSR,
r) przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.

Skip to content