„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Monitoringu

Kierownik
Ewa Kowalska
tel. 061 626 60 58
e-mail: ewa.kowalska@umww.pl
pokój 472
 
Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail: dorota.greczka@umww.pl
pokój 472 
Rafał Jańczak
tel. 061 626 60 17
e-mail: rafal.janczak@umww.pl
pok. 472
Przemysław Mieloch
tel. 061 626 60 53
e-mail: przemyslaw.mieloch@umww.pl
pokój 472
Witold Zielonka 
tel. 061 626 6019
e-mail: witold.zielonka@umww.pl
pokój 472
 
 
Oddział Monitoringu realizuje następujące zadania:

  1. Przygotowywanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej sprawozdań bieżących, okresowych i końcowych oraz na żądanie – dodatkowych informacji i wyjaśnień z realizacji wdrażanych Programów.
  2. Przygotowanie planów wydatków, prognoz, zapotrzebowania na środki finansowe, informacji i sprawozdań na potrzeby innych komórek organizacyjnych, organów samorządu województwa i innych podmiotów  w zakresie wdrażanych Programów.
  3. Administrowanie bazami danych z zakresu wdrażanych Programów.
  4. Rejestracja i przechowywanie pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażanych Programów.
  5. Raportowanie nieprawidłowości.
  6. Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność.
  7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.
  8. Prowadzenie rejestru umów z beneficjentami i decyzji oraz przesyłanie danych do Agencji Płatniczej.
  9. Przygotowanie baz typowania zgodnie z Instrukcją zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcji w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.