„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa


W dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy przez wnioskodawców, wskazując wnioski spełniające warunki przyznania pomocy. W dostępnym limicie środków mieszczą się operacje do 51 miejsca listy włącznie i z tymi wnioskodawcami zostaną podpisane umowy o przyznaniu pomocy. Pozostałe operacje oczekiwać będą na zwolnienie się środków. Podmioty ubiegające się  o przyznanie pomocy zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy, jeżeli nie zostaną wezwane do zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 3182/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3182/2021 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Skip to content