„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022


Uchwałą Nr 7137/2023 z dnia 7 września 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Niniejsza aktualizacja listy umożliwi zawarcie umów ze wszystkimi wnioskodawcami znajdującymi się na liście rankingowej.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7137/2023 z dnia 7 września 2023 roku

Załącznik nr 1 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Skip to content