„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualizacja listy „Gospodarka wodno-ściekowa”


Uchwałą Nr 7931/2024 z dnia  15 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  finansowanych  ze środków  Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. Lista dotyczy naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w terminie od 1 do 15 kwietnia 2022 roku.

Niniejsza zmiana listy wynika z  aktualizacji danych po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków znajdujących się na pozycji od nr 53 do nr 58. Umowy o przyznaniu pomocy będą zawierane w miarę dostępności środków.

Do pobrania:

Uchwała Nr 7931/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7931/2024 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Skip to content