„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”


Uchwałą Nr 692/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana wynikała z przeprowadzonej ponownej weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji przez operację uwzględnioną po wyroku sądowym. Po zakończeniu kontroli administracyjnej wniosku potwierdzono spełnienie warunków przyznania pomocy i zakwalifikowanie operacji do finansowania.

Korekta zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, dla których wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 16 do 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała

załącznik do uchwały

Skip to content