„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Dotyczy: Możliwości zwiększenia kwoty pomocy w ramach poddziałania 19.2 Leader w ramach PROW 2014-2020


W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) przypominamy o istnieniu możliwości zwiększenia kwoty pomocy w sytuacji przeprowadzonej przez Beneficjenta analizy potrzeb, w tym udokumentowanego wzrostu kosztów realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, z zachowaniem limitu pomocy do wykorzystania przez Beneficjenta oraz dostępnych środków. W związku z pytaniami ze strony Beneficjentów wobec aktualnej sytuacji gospodarczej na rynku m.in.: dotyczącej wzrostu poziomu cen towarów i usług, informujemy, że istnieje możliwość aneksowania zawartej umowy o przyznaniu pomocy w zakresie zwiększenia przyznanej kwoty pomocy na wniosek Beneficjenta. Zwiększenie takie jest możliwe po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa na podstawie pozytywnej opinii LGD, z zastrzeżeniem, że zwiększona kwota pomocy nie może przekroczyć limitu pomocy do wykorzystania przez Beneficjenta w ramach limitu dostępnych środków w okresie realizacji Programu, środków dostępnych na ten cel w LSR i o ile będzie pisemnie uzasadnione dokonanym przez Beneficjenta rozeznaniem rynku – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, w którym wysokość wydatków w ramach operacji została zwiększona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie etapu, którego dotyczy złożony wniosek o płatność i Zarząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku starszych wersji umowy, koniecznym będzie zawarcie odpowiednich zmian w postanowieniach umowy – formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy znajduje się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Baza umów o przyznaniu pomocy,  http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-umow-o-przyznaniu-pomocy/

Należy nadmienić, iż każdy przypadek wystąpienia o zmianę wymaga odrębnej, indywidualnej analizy i uwzględnienia okoliczności mających wpływ na zaistniały stan rzeczy, w tym realne możliwości Beneficjenta w wywiązaniu się ze zobowiązań umownych. Z powyższych zmian wyłączone są operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej z uwagi na ryczałtowy charakter wsparcia.

Skip to content