„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Informacja na temat zmian w przepisach w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) obejmująca m.in. zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają służyć przede wszystkim ułatwieniu w procesie podpisywania umów o przyznanie pomocy umożliwiając ich zawarcie korespondencyjnie. Dokonano także zmian w zakresie obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Jednocześnie przyjęto rozwiązania w sytuacjach epizodycznych dotyczących przyznawania pomocy i jej wypłaty. Przepisy przewidują również możliwość zastosowania składania wniosków w o przyznanie pomocy w sposób elektroniczny pod warunkiem wcześniejszego przyjęcia przez dany organ takiego sposobu obsługi wniosków. Zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW zawarte są m.in. w art. 53 ww. ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Treść ustawy znajduje się w dołączonym poniżej pliku.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Skip to content