„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Kolejna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”


Uchwałą Nr 6632/2023 z dnia 26 maja 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  finansowanych  ze środków  Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. Lista dotyczy naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w terminie od 1 do 15 kwietnia 2022 roku.

Niniejsza aktualizacja potwierdza, że wnioski do 43 miejsca włącznie na zaktualizowanej liście spełniają warunki przyznania pomocy.

Uchwała Nr 6632/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2023 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6632/2023 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Skip to content