„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs na wybór LSR – aktualizacja załącznika nr 4 Regulaminu konkursu na wybór LSR w zakresie podziału środków z EFRROW oraz stawek EFS+ i EFRR


Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30.11.2023 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 6297/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Niniejsza uchwała jest konsekwencją pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2023 r., które przekazało do stosowania zaktualizowaną treść załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w zakresie zmiany trybu podziału środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją określoną w  sekcji J załącznika nr 4  do Regulaminu konkursu na wybór LSR po weryfikacji spełnienia warunków wyboru  Zarząd Województwa Wielkopolskiego proporcjonalnie obniżył kwoty w LSR na komponent wdrażanie LSR, aby limit dostępnych środków był wystarczający do wyboru wszystkich LSR spełniających warunki wyboru.

 

Uchwała nr 7526/2023 z dnia 30.11.2023 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7526/2023 z dnia 30.11.2023 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7526/2023 z dnia 30.11.2023 roku

Skip to content