„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – wydłużenie terminu oceny wniosków


W związku z trwającą oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, mając na względzie zapisy sformułowane w § 8 ust. 4 regulaminu konkursu, Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim informuje, że regulaminowy termin 75 dni, do którego zgodnie z §8 ust. 5 wspomnianego regulaminu, nie wlicza się czasu od momentu wezwania Partnera KSOW do uzupełnienia wniosku do momentu nadania/złożenia korekty tego wniosku, upływa 12 kwietnia 2021 r., jednakże z przyczyn związanych z trybem pracy wynikającym z ograniczeń spowodowanych wprowadzonym w kraju stanem pandemii, proces oceny wniosków zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2021 r. Do tego dnia planowane jest opublikowanie listy ocenionych operacji. Jednocześnie Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia dodatkowych ograniczeń w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na skutek działań mających związek z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19.

Skip to content