„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022


Uchwałą Nr 5985/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z § 11 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 232 ze zm.) pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 8 punktów. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, kolejność na liście została ustalona zgodnie zasadami określonymi w § 11 ust. 5 rozporządzenia. Wnioskodawcy, których operacje nie uzyskały wymaganego minimum punktowego zostaną poinformowani  o odmowie przyznania pomocy.

Kontroli administracyjnej podlegać będą wnioski znajdujące się do 62 miejsca włącznie na zatwierdzonej liście. Do wnioskodawców, których operacje znajdują się na miejscu od nr 63 do nr 69 listy skierowane zostaną pisma informujące o oczekiwaniu na zwolnienie się środków zgodnie z zapisami § 2b ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1755 ze zm.).

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5985/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku

Załącznik nr 1 – Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Skip to content