„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”


Uchwałą Nr 908/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 8 punktów, zgodnie z § 11 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 ze zm.). W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, kolejność na liście została ustalona zgodnie zasadami określonymi w § 11 ust.5 rozporządzenia.

 

Kontroli administracyjnej podlegać będą wnioski w ilości ustalonej na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.). W związku z powyższym dalszej ocenie podlegać będą operacje znajdujące się do 44 miejsca włącznie na zatwierdzonej liście.

 

Uchwała Nr 908/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Skip to content