„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”


Uchwałą Nr 1761/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór odbył się w terminie od 11-25 października  2019 roku.

 

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 12 punktów, zgodnie z § 11 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 ze zm.). W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, kolejność na liście została ustalona zgodnie zasadami określonymi w § 12 rozporządzenia.

 

Kontroli administracyjnej podlegać będą operacje znajdujące się dostępnym limicie środków, tj. do 45 miejsca włącznie na zatwierdzonej liście. Do pozostałych wnioskodawców skierowane zostaną pisma informujące o oczekiwaniu na zwolnienie się środków zgodnie z zapisami § 2b ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1755 ze zm).

 

Uchwała Nr 1761/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku 

Załącznik nr 1 do uchwał nr 1761/2020 – Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Skip to content