„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

MRiRW potwierdziło limit środków EFRROW dla Wielkopolski w ramach interwencji LEADER


W dniu 4 grudnia 2023 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił wysokość środków dla Wielkopolski na komponent wdrażanie LSR oraz na komponent zarządzanie LSR w ramach Planu Strategicznego  WPR na lata 2023-2027. Łącznie limit ten wynosi: 78 425 000 euro, czyli 100% środków przewidzianych w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór LSR.

Pismo MRiRW z dnia 4 grudnia 2023 roku

Załącznik do pisma – lista LSR z ustaloną wysokością środków

Skip to content