„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”


17.03.2022 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uchwała

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

Termin składania wniosków: od 1 do 15 kwietnia 2022 r.

UWAGA! W związku z panującym stanem epidemii prosimy o korzystanie z możliwości składania wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska). W takim przypadku za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Kopertę prosimy zaadresować w następujący sposób: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań z dopiskiem „Wniosek o przyznanie pomocy – Gospodarka wodno-ściekowa”. Publikujemy również tabelę zawierającą dane o wysokości dochodu podatkowego oraz mieszkańców gmin ze średnią dla województwa wielkopolskiego, która będzie stanowiła podstawę do naliczania punktów za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia.

 

Link do dokumentów aplikacyjnych:

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa

Wniosek o płatność

 

Tabela – podstawowy dochód podatkowy gminy  na 1 mieszkańca [dane do kryterium 1]

Skip to content