„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi


Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informuję, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx
– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Interpretacje ARiMR dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Pismo ARiMR – dotyczące możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach poddziałania 19.2.
Pismo ARiMR – dotyczące możliwości przyznania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2.
Pismo ARiMR – dotyczące dokumentów potwierdzających dysponowaniem nieruchomością oraz przeznaczenia użytkowania lokalu w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej
Pismo ARiMR – dotyczące terminu złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) oraz Informacji po realizacji biznesplanu (IPRB)
Pismo ARiMR
 – dotyczące weryfikacji rachunku bankowego w kontekście split payment
Pismo ARiMR – dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną 
Pismo ARiMR
 – możliwość uzyskanie wsparcia na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia dotyczące możliwości realizacji w tym samym zakresie wsparcia kilku projektów grantowych oraz wsparcia operacji w zakresie rozwoju infrastruktury, obejmującej jedynie wyposażenie obiektu
Pismo ARiMR
 – przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności w trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (zmiany w biznesplanie)
Pismo ARiRM
 – wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (dodatkowe kody PKD)
Pismo ARiMR
 – dotyczy sposobu rozliczenia drugiej transzy pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Pismo ARiMR
 – zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych w poddziałaniu 19.2
Pismo ARiMR
 – Przekształcenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy ze spółki cywilnej w spółkę jawną
Pismo ARiMR – Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
 – Interpretacja przepisów dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
 – możliwość ponoszenia kosztów kwalifikowalnych przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy
Pismo ARiMR
 – dotyczy definicji miejsca pracy w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016
Pismo ARiMR
 – dotyczy szczegółowych warunków i trybów przyznawania pomocy finansowej
Pismo ARiMR
 – dotyczy warunku wypłat pomocy na projekt grantowy
Pismo ARiMR – warunek minimalnej wartości całkowitej operacji
Pismo ARiMR
 – inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Pismo ARiMR
 – dotyczy zakupionego sprzętu w ramach poddziałania 19.2- przedmiot zestawu rejestrowanego
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia w zakresie 19.2 dotyczące § 29 ust. 1 pkt 1lit. c
Interpretacja ARiMR dla poddziałania 19.2 
– dotyczące warunku § 5 ust. 1 p.1 lit.a
Pismo ARiMR
 – początkowy moment ponoszenia kosztów
Pismo ARiMR
 – klasyfikacja działalności gospodarczej
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie – 19.2 PROW
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia w zakresie 19.2
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia do 19.2
Pismo ARiMR
 – protesty wnioskodawców
Pismo ARiMR – wyjaśnienia dla 19.2
Pismo ARiMR
 – numer identyfikacyjny 19.2.
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie – 19.2
Pismo ARiMR – 
wyjaśnienia dotyczące 19.2
Pismo ARiMR
 – budowa hali magazynowej i efekt deadweight
Pismo ARiMR
 – dotyczy biznesplanu dla 19.2
Pismo ARiMR – wyjaśnienia biznesplanu dla 19.2
Pismo ARiMR – informacje dotyczące biznesplanu dla 19.2
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie – 19.2
Pismo ARiMR – 
wyjaśnienia dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
 – wyjaśnienia w zakresie – 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie – 19.2
Pismo ARiMR – obliczanie wysokości pomocy
Pismo ARiMR – infrastruktura turystyczna w podziałaniu 19.2
Pismo ARiMR
 – beneficjent poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
 – podejmowanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR – podejmowanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR – usługi turystyczne w ramach działania 19.2
Pismo ARiMR – prawo zamówień publicznych w działaniu 19.2
Pismo ARiMR – agroturystyka w ramach działania 19.2
Pismo ARiMR – de minimis w ramach działania 19.2
Pismo ARiMR – podejmowanie działalności gospodarczej
Pytania i odpowiedzi 
dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR – ponoszenie wydatków

Pismo ARiMR– rozwijanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR – podejmowanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR– realizacja operacji metodą zaprojektuj i wybuduj
Pismo ARiMR – możliwość otrzymania wsparcia w ramach działania 19.2.
Pismo ARiMR – możliwość uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2.
Pismo ARiMR – rozliczenie kwoty pomocy w ramach podejmowania działalności gosp.
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie rozwijania działalności gosp. – 19.2 PROW
Pismo ARiMR– wyjaśnienia w zakresie postanowień umowy – 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie ujęcia kosztów przez JSFP – 19.2 PROW
Pismo ARiMR – zatrudnienie os. współpracującej; wpis do CEIDG w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu (nr 2) w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – budowa lub przebudowa dróg w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARIMR – wyjaśnienia w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu w zakresie 19.2 PROW

 

Interpretacja dla operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Pismo ARiMR – dot. budynku użyteczności publicznej, kryterium określonego w części III pkt 6.4 wniosku o przyznanie pomocy oraz terminu składania decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Interpretacje dla operacji typu Inwestycje w targowiska

Pismo MRiRW – weryfikacja spełniania kryteriów wyboru 1 oraz nr 4
Pismo ARiMR
 – Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Pismo MRiRW – dot. targowisk

Interpretacje ARiMR dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa

Pismo ARiMR– Realizowanie inwestycji metodą in-house z PROW na lata 2014-2020

Pismo MRiRW – wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania
Pismo ARiMR
 – wątpliwości dot. Gospodarki wodno-ściekowej
Pismo ARiMR – wyjaśnienie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
Pismo ARiMR – internet szerokopasmowy

Interpretacje dla poddziałania 19.4

Pismo ARiMR – dodatkowe wyjaśnienia w sprawie możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka Zarządu LGD
Pismo ARiMR
 – sporządzanie informacji monitorującej
Pismo ARiMR
 – obliczanie poziomu zatrudnienia
Pismo MRiRW – pismo MRiRW dotyczące realizacji LSR
Pismo MRiRW – stanowisko MRiRW dotyczące postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR
Pismo ARiMR – w zakresie utrzymania zatrudnienia

Interpretacje dla poddziałania 19.3

Pismo MRiRW – dotyczące zmiany projektu współpracy
Pismo MRiRW
 – dotyczące kryterium wyboru operacji
Pismo MRiRW
 – dotyczącego uczestniczenia w projekcie współpracy partnera
Pismo MRiRW – dotyczące przygotowania połączone z realizacją współpracy

Realizacja LSR

Pismo MRiRW – dotyczy wątpliwości odnośnie zaliczenia sołtysa do organów władzy publicznej

W załączeniu odpowiedź na zapytanie w możliwości ubiegania się przez LGD o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamieszczamy scalone zestawienie pytań i odpowiedzi wraz z ostatnimi interpretacjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdzonymi w dniu 02.12.2015. Te zestawienie pojawi się również na stronie internetowej ministerstwa. Mając na uwadze różny czas odpowiedzi udzielonych na pytania przedstawiono różnymi kolorami uzupełnienia, tak żebyście mogli Państwo łatwiej odnaleźć różnice.

Kolor czarny – pytania i odpowiedzi z pierwszej tury (są już na stronie).
Kolor czerwony – pytania i odpowiedzi z drugiej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury; są już na stronie).
Kolor niebieski – pytania i odpowiedzi z trzeciej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury; będą wkrótce na stronie).

Pytania i odpowiedzi w zakresie działania LEADER objętego PROW 2014-2020

W załączniku trzecie zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczące dróg lokalnych. Sukcesywnie będziemy starali się zamieszczać odpowiedzi na następne pytania

Pytania i odpowiedzi – drogi lokalne III paczka

W załączeniu drugie zestawienie pytań i odpowiedzi  dotyczące dróg lokalnych. Sukcesywnie będziemy starali się zamieszczać odpowiedzi na następne pytania

Pytania i odpowiedzi – drogi lokalne II paczka

W załączeniu pierwsze zestawienie pytań i odpowiedzi  dotyczące dróg lokalnych. Sukcesywnie będziemy starali się zamieszczać odpowiedzi na następne pytania.

Pytania i odpowiedzi – drogi lokalne I paczka

 

Interpretacja dotycząca działania “Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014 – 2020

Strona 1

Strona 2

„Pytania LGD ws. podejścia Leader w okresie programowania 2014-2020”

Pytania CDR

Interpretacja Miniterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obliczania liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2014 – 2020.

Określenie początkowego momentu ponoszenia kosztów w ramach działania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Pytanie UM Woj Dolnoslaskiego 15_02_2018 _ NPV + ogolnodostepnosc + zabytki cele publiczne (Odnowa wsi PROW 2014-2020)
Odpowiedź udzielona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pytanie Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego 19_03_2018 (dwukrotnosc pomocy a postepowanie o udzielenie zam publicznego)
Odpowiedź udzielona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content