„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis do wykazu ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Uchwałą Nr 6499/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór kandydatów ubiegających się o wpis do wykazu ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6499/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku wraz z Załącznikiem nr 1 do uchwały – pobierz

Poniżej znajduje się komplet  załączników, których wypełnienie i przesłanie jest niezbędne do ubiegania się o wpis do wykazu ekspertów.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Wniosek o wpis do wykazu ekspertów
  2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności, korzystaniu z pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Zobowiązanie do rzetelnej i bezstronnej oceny strategii
  4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie ekspertów
Skip to content