„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Przedstawiciele LGD do składu Podkomitetu ds. RLKS


Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w związku z podjętą uchwałą nr 4/2023 Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 21 grudnia 2023 r., w tym wydanymi na jej podstawie rekomendacjami zarządom województw, w których wdrażany jest wielofunduszowy instrument RLKS, a dotyczącymi wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD) do składu Podkomitetu, zobowiązał Zarząd Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD do przeprowadzenia procesu wyboru dwóch przedstawicieli spośród 30 wielkopolskich LGD i poinformowania o wynikach.

Pismem z 15 lutego 2024 r. Wielkopolska Sieć LGD przekazała informacje o przebiegu i wynikach postępowania w sprawie wyłonienia przedstawicieli LGD do Podkomitetu ds. RLKS. Za pośrednictwem dostępnych środków przekazu LGD zostały zawiadomione przez ww. podmiot o możliwości zgłaszania kandydatów wraz z przekazaniem stosownych rekomendacji i wyznaczeniem terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Ostatecznie wpłynęły dwa zgłoszenia, tj.:

– Pana Sebastiana Ryfy – Kierownika biura Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”,

– Pani Karoliny Miarki – Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy.

Kandydatury te zaakceptował Zarząd Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD z poszanowaniem zasad, jakie wskazano w załączniku do uchwały nr 4/2023 Podkomitetu ds. RLKS.

O powyższym rozstrzygnięciu powiadomiono Przewodniczącego Podkomitetu ds. RLKS, jak również wszystkie LGD, których strategie zostały wybrane do dofinansowania na terenie Wielkopolski.

Skip to content