„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Rozstrzygnięcie konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW w województwie wielkopolskim


Na podstawie art. 57e z dnia 20 lutego 2015 r., ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w wyniku zakończonej oceny formalnej i merytorycznej, Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim ogłasza listę ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim.

Lista operacji zawierająca m.in. liczbę punktów otrzymanych przez poszczególne operacje oraz wskazanie, czy operacja została wybrana do realizacji, uzyskała akceptację w drodze uchwały nr 6/2018 Grupy Roboczej ds. KSOW w województwie wielkopolskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz uchwały nr 5217/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Lista rankingowa operacji Partnerów KSOW (uchwała ZWW nr 5217/2018)

Skip to content