„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Szkolenie dla Wnioskodawców


6 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dotyczące zaplanowanych na pierwsze półrocze tego roku naborów wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło ponad 220 przedstawicieli wielkopolskich gmin zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. zakresu. Omówiono zagadnienia związane z warunkami przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy oraz zasady weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prezentacja nr 1

Prezentacja nr 2

Prezentacja nr 3

 

Skip to content