„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Umowy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podpisane


W dniach 20-26 czerwca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowy zawarte zostały w gminach i powiatach objętych wsparciem w ramach PROW. Dostępny limit dla województwa wielkopolskiego pozwolił na podpisanie 55 umów. Pozostali wnioskodawcy, których operacje znajdują się na zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 9 maja 2017 r. liście, będą oczekiwać na zwolnienie się środków.

 

Skip to content