„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Ważna informacja dla osób podejmujących działalność gospodarczą


Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz.646), wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania z tzw. „ulgi na start”, beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli we własnym imieniu tej działalności do 30 kwietnia 2018 r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy. Zgodnie z ww. art. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W związku z powyższym wszyscy uprawnieni beneficjenci, którzy chcą skorzystać lub już skorzystali z „ulgi na start”, tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem, zobowiązani są do podpisania Oświadczenia dotyczącego korzystania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którego wzór został zamieszczony poniżej i złożenia go wraz z wnioskiem o płatność pierwszej transzy pomocy. Informujemy także o braku konieczności aneksowania zawartych już umów o przyznaniu pomocy w ww. zakresie.

wzór oświadczenia

Skip to content