„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wybór przedstawicieli LGD do Podkomitetu do spraw RLKS przy MFiPR


Powołany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  Podkomitet ds. RLKS  uchwałą nr 4/2023 z dnia 21.12.2023 r. wydał zarządom województw rekomendacje dotyczące wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania [LGD] do składu Podkomitetu. Zgodnie z rekomendacją  Podkomitetu skład Podkomitetu zostanie uzupełniony o przedstawicieli LGD z każdego województwa, w którym wdrażany jest wielofunduszowy instrument RLKS. LGD z każdego z ww. województw wyłaniają ze swojego grona po dwóch przedstawicieli. Zadaniem wybranych przedstawicieli LGD będzie reprezentowanie całego środowiska LGD z danego województwa. Podkomitet do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność rekomenduje aby  właściwy Urząd Marszałkowski (UM) zorganizował proces wyłonienia dwóch przedstawicieli LGD do składu Podkomitetu z terenu danego województwa. Proces ten powinien zakończyć się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od podpisania ostatniej umowy ramowej z LGD tj. do 25 lutego 2024 roku. Przedstawiciele LGD powinni zostać wybrani z udziałem wszystkich LGD, których strategie wybrano do dofinansowania w danym województwie. Wybór przedstawicieli LGD powinien odzwierciedlać regionalne zróżnicowanie LGD, np. uwzględniać LGD miejskie lub wiejsko-miejskie, jeśli takie funkcjonują na terenie danego województwa, LGD mające już doświadczenie z perspektywy finansowej 2014-2020 i nowopowstałe LGD.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązał Zarząd Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD do przeprowadzenia procesu wyłonienia dwóch przedstawicieli spośród 30 wielkopolskich LGD oraz poinformowania o wynikach.

Do pobrania:

Uchwała nr 4/2023 Podkomitetu do spraw RLKS z dnia 21.12.2023 r.

Załącznik do Uchwały nr 4/2023 Podkomitetu do spraw RLKS z dnia 21.12.2023 r. – rekomendacje

Skip to content