„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

„Zarządzanie zasobami wodnymi” – gminy – aktualizacja listy


Uchwałą nr 8341/2024 z dnia 9 maja 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, którego Wnioskodawcą są gminy.

Skip to content