„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” – Gminy


Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 stycznia 2024 r. podjął uchwałę nr 7794/2024 w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” na zakres określony w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono w dniach od 8 do 22 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z § 10a ust. 9 pkt 2) ww. rozporządzenia, pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej  5 punktów. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, kolejność na liście została ustalona zgodnie zasadami określonymi w § 10a ust. 8 rozporządzenia.

Wysokość środków w ramach limitu dla Województwa Wielkopolskiego, określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 wynosi 7 047 168 euro, co w przeliczeniu według kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w miesiącu grudniu (kurs euro 4,3355) limit ten wynosi  30 552 996,86 zł.

W związku z powyższym wszystkie wnioski znajdujące się na liście będą podlegać dalszej ocenie pod kątem spełnienia warunków przyznania pomocy.

 

Do pobrania:

Uchwała ZWW nr 7794/2024

Załącznik do uchwały ZWW nr 7794/2024 – Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

Skip to content