„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zmiana formularzy umów


Informujemy o udostępnieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejnych wzorów aneksów aktualizujących zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). Dotyczą one operacji typu „Scalanie gruntów”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, a także poddziałań „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych oraz „ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”. Wzory aneksów zostały zamieszczone w zakładce „Baza umów o przyznaniu pomocy”.

W przypadku umów już zawartych, możliwe jest aneksowanie ich treści w ww. zakresie na wniosek Beneficjenta.

Skip to content