„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zmiana umowy – LEADER


Informujemy o udostępnieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzoru aneksu aktualizującego zapisy umów o przyznaniu pomocy w zakresie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pozostałych operacji z wyłączeniem projektów grantowych, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). Wzory aneksów zostały zamieszczone w zakładce „Baza umów o przyznaniu pomocy”.

W przypadku poddziałania 19.2, do czasu wprowadzenia nowych wersji formularzy umów dla operacji w ramach ww. zakresów, aneksy będą miały zastosowanie także w przypadku zawierania nowych umów o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że w przypadku podpisywania umowy z przyszłym beneficjentem, równocześnie podpisana zostanie umowa oraz aneks do tej umowy na obowiązującym formularzu umowy (tj. 7z / 4z w przypadku premii).

W odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

Skip to content