„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Wdrażania i Umów

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w trosce o rzetelną i terminową ocenę przekazanych dokumentów, kontakty telefoniczne z pracownikami Oddziału Wdrażania i Umów oraz Oddziału Płatności będą możliwe codziennie w godzinach 8:00-9:00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu telefony nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy prawa oraz procedury związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 nie dopuszczają możliwości opiniowania oraz pisemnej konsultacji uzupełnień przed ich złożeniem do Samorządu Województwa. Zakres uzupełnień każdorazowo wskazywany jest w piśmie, natomiast wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Prosimy zatem nie przesyłać mailem projektów uzupełnień do wcześniejszej akceptacji. Dodatkowo informujemy, że konsultacji w zakresie wypełniania wniosków udziela biuro LGD, która przeprowadziła nabór wniosków. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
 
Kierownik
Łukasz Poznaniak
tel. 061 626 60 41
E-mail: lukasz.poznaniak@umww.pl
pok. 454

Przemysław Kujawa 
tel. 061 626 60 60
e-mail: przemyslaw.kujawa@umww.pl
pok. 455

Marcin Pilarczyk 
tel. 061 626 60 35
e-mail: marcin.pilarczyk@umww.pl
pok. 452

Katarzyna Makowska
tel. 061 626 60 66
e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl
pok. 451

Monika Tarnowska 
tel. 061 626 6012
e-mail: monika.tarnowska@umww.pl
pokój 451

Przemysław Grzelak 
tel. 061 62 66 011
e-mail: przemyslaw.grzelak@umww.pl
pokój 453

Joanna Pająk
tel. 061 62 66 079
e-mail: joanna.pajak@umww.pl
pokój 453

Natalia Synoracka
tel. 061 62 66 037
e-mail: natalia. synoracka@umww.pl
pokój 450

Iwona Nowak
tel. 061 62 66 085
e-mail: iwona.nowak@umww.pl
pokój 453

Magdalena Czernecka 
tel. 061 62 66 097
e-mail: magdalena.czernecka@umww.pl
pokój 470

Michał Chwiałkowski
tel. 061 62 66 095
e-mail: michal.chwialkowski@umww.pl
pokój 452

Barbara Pryczek-Socha
tel. 061 62 66 086
e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl
pokój 451

Alicja Sawada
tel. 061 62 66 094
e-mail: alicja.sawada@umww.pl
pokój 450

Ewelina Baczyńska
tel. 061 62 66 026
e-mail: ewelina.baczynska@umww.pl
pokój 453

Beata Derecka
tel. 061 62 66 062
e-mail: beata.derecka@umww.pl
pokój 450

Agnieszka Gałdyn
tel: 061 626 60 56
e-mail: agnieszka.dederek@umww.pl
pokój 450

Joanna Freudenreich
tel: 061 626 60 15
e-mail: joanna.freudenreich@umww.pl
pokój 455

Sylwia Fryszka
tel: 061 626 60 73
e-mail: sylwia.fryszka@umww.pl
pokój 470

Zofia Paczkowska-Szponar 
tel: 061 626 60 47
e-mail: zofia.paczkowska-szponar@umww.pl
pokój 442

Jędrzej Szczerbal
tel: 061 626 60 93
e-mail: jedrzej.szczerbal@umww.pl
pokój 442

Marta Dec
tel: 061 626 60 92
e-mail: marta.dec@umww.pl
pokój 447

Wioleta Polonis
tel. 061 626 60 82
e-mail: wioleta.polonis@umww.pl
pok. 473

Tomasz Kędzierski
tel. 061 626 60 76
e-mail: tomasz.kedzierski@umww.pl
pok. 470

Katarzyna Łuczak
tel. 061 626 60 29
e-mail: katarzyna.luczak@umww.pl
pok. 470

Emilia Frąckowiak
tel. 061 626 60 25
e-mail: emilia.frackowiak@umww.pl
pok. 447

Karolina Śliwińska-Stephan
tel. 061 626 6044
e-mail: karolina.sliwinska@umww.pl
pokój 447

Arkadiusz Cioch
tel. 061 626 60 16
e-mail: arkadiusz.cioch@umww.pl
pok. 452

Rafał Potkowski
tel. 061 626 60 61
e-mail: rafal.potkowski@umww.pl
pok. 450

Sylwia Krzeszewska
tel. 061 62 66 014
e-mail: sylwia.sarnowska@umww.pl
pokój 450

Daria Wochanka
tel. 061 626 60 88
e-mail: daria.wochanka@umww.pl
pokój 442

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 442

 

Do zakresu działania Oddziału należy:

 1. informowanie potencjalnych beneficjentów o wdrażanych Programach oraz o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tych Programów,
 2. przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 3. przeprowadzanie kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 4. przygotowywanie projektów list rankingowych,
 5. przygotowanie projektów umów, aneksów do umów lub decyzji dotyczących przyznania pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 6. informowanie o odmowie przyznania pomocy w ramach realizowanych Programów,
 7. przeprowadzenie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 8. rozpatrywanie nieprawidłowości przekazanych przez inne komórki organizacyjne Departamentu,
 9. rozpatrywanie odwołań odnoszących się do sposobu rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy,
 10. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy,
 11. nadzorowanie przeprowadzanych kontroli prawidłowości realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju,
 12. obsługa systemów informatycznych dedykowanych wdrażanym Programom,
 13. realizacja pozostałych czynności wynikających z procedur wdrażanych Programów,
 14. zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
 15. współpraca z pozostałymi Oddziałami Departamentu w zakresie przygotowywania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań, informacji i raportów oraz aktualnych informacji na prowadzone strony internetowe,
 16. przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.