„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Krajowa lista operacji – Zarządzanie zasobami wodnymi – PGW Wody Polskie


Prezes ARiMR opublikował Listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach działania 4. Inwestycje w środki trwałe/poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził nabór wniosków o przyznanie pomocy od 27 października do 10 listopada 2023 roku, dla którego Wnioskodawcą było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych. W ramach naboru złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy. Po kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 8128/2024 z dnia 21 marca 2024 r. zatwierdził Listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Następnie Listę operacji przekazał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która sporządziła listę krajową wraz z informacją o kolejności przysługiwania pomocy. Umowy o przyznaniu pomocy będą zawierane wg kolejności wynikającej z Krajowej listy operacji.

Skip to content