„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Nabór wniosków dla Gmin na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020


W dniu 25 października 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7340/2023  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór dotyczy operacji z zakresu budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m albo budowy lub przebudowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania takich zbiorników, którego Wnioskodawcą mogą być gminy. Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 500 000 zł na operację.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 7340/2023 z dnia 25.10.2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7340/2023 z dnia 25.10.2023r. – Ogłoszenie o naborze

 

Dokumenty:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcja jego wypełniania [wersja 2z]

Formularz wniosku o płatność [wersja 2z]

Formularz umowy o przyznaniu pomocy [wersja 2z]

 

Wskaźniki:

Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Gminy, na obszarze których w okresie od 2007 r. do 2021 r. wystąpiła susza w odniesieniu do upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych

 

Interpretacje związane z naborem:

1. MRiRW z 16.10.2023 r.

2. MRiRW z 19.10.2023 r.

3. ARiMR z 19.10.2023 r.

4. ARiMR z 20.10.2023 r.

Skip to content